MÀNG CO

thông tin liên hệ
Bà Đặng Thị Thu Hà
Giám Đốc - 09 09 09 24 06

Màng co POF

Màng co POF
Màng co POF
Màng co POF
Màng co POF
Màng co POF
Màng co POF
Màng co POF
Màng co POF
Màng co POF
Màng co POF

Màng Co PVC

Màng co PVC
Màng co PVC
Màng co PVC
Màng co PVC
Màng co PVC
Màng co PVC
Màng co PVC
Màng co PVC
Màng co PVC
Màng co PVC

Màng BOPP

Màng BOPP Mờ 15 mic
Màng BOPP Mờ 15 mic
Màng BOPP trong 20 mic
Màng BOPP trong 20 mic
Màng BOPP trong 12 mic
Màng BOPP trong 12 mic
Màng BOPP trong 18 mic
Màng BOPP trong 18 mic
Màng BOPP trong 15 mic
Màng BOPP trong 15 mic

Màng co PE

Màng co PE
Màng co PE
Màng co PE
Màng co PE
Màng co PE
Màng co PE
Màng co PE
Màng co PE
Màng co PE
Màng co PE

Màng Bọc Thực Phẩm

Màng Bọc Thực Phẩm
Màng Bọc Thực Phẩm
Màng Bọc Thực Phẩm
Màng Bọc Thực Phẩm
Màng Bọc Thực Phẩm
Màng Bọc Thực Phẩm
Màng Bọc Thực Phẩm
Màng Bọc Thực Phẩm
Màng Bọc Thực Phẩm
Màng Bọc Thực Phẩm

In Màng Co

In màng co nước
In màng co nước
In màng co cuộn
In màng co cuộn
In màng co nước uống
In màng co nước uống
In màng co PVC
In màng co PVC
In màng co chai lọ
In màng co chai lọ